Hlavná stránka
Aktivity v roku 2009/2010:

Detský karneval

12.2.2010: Dňa 12.3.2010 sme spolu s Radou rodičov zorganizovali pre deti MŠ aj pre žiakov ZŠ detský karneval.Deti sa celý týždeň pripravovali na tento zábavný deň. Pripravovali si masky a tešili sa, kedy už ten deň D príde. Keďže všetky masky bývajú nádherné, tak ich nevyhodnocujeme. Všetky sú však odmenené drobnými darčekmi, kotré zabezpečili rodičia. Počas karnevalu sa podáva aj občerstvenie: čaj a šišky.Každoročne nás počas karnevalu navštívia aj rodičia detí a tak sa spolu zabávame a jašíme. Foto z karnevalu bude vo fotogalérii pod názvom Detský karneval.

Zimné športovanie

5.2.2010: Keďže nám záleží na zdraví našich žiakov, často pre nich organizujeme pobyt na čerstvom vzduchu formou vychádzok alebo športových súťaží. Každoročne počas zimného ročného obdobia športujeme na snehu. Vyberieme sa spoločne na neďaleký kopec, kde podľa kategórií( 1.-2.r.),(3.-4.r), ale aj podľa športových disciplín ( sánkovanie, lyžovanie a bobovanie)súťažíme. Najlepší športovci boli odmenení diplomami.Obrázky zo zápolenia si môžete pozrieť vo fotogalérii s názvom zimné športovanie. Ak bude vhodné počasie, plánujeme ešte modelovať sochy zo snehu a stavať snehuliakov. Veríme, že sa nám to podarí a my budeme môcť priblížiť naše aktivity sériou fotografií.

Zápis do 1.ročníka ZŠ


3.2.2010: Dňa 3.2.2010 o 13,00 hod sa uskutočnil zápis do 1.ročníka ZŠ. Zapísali sme 13 detí. Na zápise sa deti spolu so svojimi p.učiteľkami predviedli dramatizáciou aj samostatnou prácou. Za výbornú prípravu do 1.r. ZŠ ďakujeme Bc.T.Loffajovej a Bc.Ľ.Motýľovej. Deti si vyskúšali, ako sa sedí a pracuje v školskej lavici. Triedna učiteľka pre 1.ročník Mgr. Erika Števuliaková sa na svojich budúcich prváčikov veľmi teší.

Vianočná besiedka

22.12.2009: Dňa 22.12.2010 sme usporiadali vianočnú besiedku, na ktorej sa zúčastnili rodičia a starí rodičia detí a žiakov našej školy.

Vianočný pozdrav

18.12.2009: KRÁSNE VIANOCE CHCEME VÁM PRIAŤ,ABY MAL ČLOVEK ČLOVEKA RÁD,ABY JEDEN DRUHÉMU VIAC ŠŤASIA PRIAL,ABY TEN NOVÝ ROK ZA TO STÁL. Všetkým sponzorom a priaznivcom želá ZŠ s MŠ ČIMHOVÁ.

Program pre dôchodcov

14.12.2009: Dňa 5.12.2009 OcÚ v Čimhovej usporiadal pre dôchodcov obce slávnosť. Pani učiteľka Mgr.L.Števuliaková prezentovala so svojimi druhákmi kultúrny program. Tento bol venovaný našim dôchodcom.Starkým sa kultúrny program páčil a naši žiaci si zase uvedomili, že na starkých treba pamätať a venovať im našu pozornosť.

Pečenie medovníkov

14.12.2009: Práve dnes pečieme medovníky. Cesto zarobili ešte v piatok triedne pani učiteľky. Začíname od malých detí v MŠ. Potom prídu na rad ostatní žiaci našej školy. Verte,naše deti v MŠ aj žiaci v ZŠ sa už nevedeli dočkať, kedy si budú môcť z perníkového cesta vykrojiť formičkou vlastný medovník.Medovníčky nám pomôžu upiecť naše tety kuchárky. Upečené medovníky deti zjedia na vianočnej besiedke.

Vianočné tvorivé dielne

14.12.2009: Aj v tomto roku sme zaradili do našej náplne práce tvorivé dielne venované téme Vianoce. v každej triede si žiaci vyrábali drobnosti symbolizujúce Vianoce. Potom sa snažíme v popoludňajších hodinách v ŠKD predať tieto výrobky za symbolické ceny. Výťažok používame na dokúpenie výtvarných a pracovných pomôcok.

Zelená míľa

14.12.2009: Deti zo Slovenska posielajú odkaz do Kodane BANSKÁ BYSTRICA, 11.12.2009 - Zelené míle zozbierané deťmi v celej Európe odovzdá Klimatická Aliancia v nasledujúcich dňoch účastníkom klimatickej konferencie OSN v Kodani. Deti tak chcú upozorniť predstaviteľov štátov sveta, že v Kodani rozhodujú o budúcom živote generácií. Deti z 15 základných škôl na Slovensku vyzbierali v rámci kampane „Zoom – Kids on the Move“ vyše 172 tisíc zelených míľ. Kampaň prebieha už ôsmy rok, v roku 2008 sa do nej zapojilo viac než 115-tisíc detí z celej Európy. Kampaň umožňuje deťom základných a materských škôl v celej Európe priamo prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Apeluje tiež na samosprávy, aby zvýšili bezpečnosť detí na cestách. Rodičia by tak nemuseli svoje deti voziť do školy autami – deti sa naučia samostatnosti a zároveň prispejú k ochrane klímy. Symbolické zelené míle môžu zbierať deti od štyroch do desiatich rokov. Za jednu zelenú míľu sa počíta približne jeden kilometer cesty do alebo zo školy alebo na školské podujatie. Deti musia cestu absolvovať pešo, na bicykli, korčuliach alebo MHD, teda spôsobom šetrným ku klíme. Kampaň nielen povzbudzuje deti k tomu, aby si osvojili ohľaduplné správanie k životnému prostrediu, ale im hravou formou pomáha pochopiť zmysel tohto správania. „Do kampane sa mohli zapojiť všetky slovenské školy a škôlky. Hlavné posolstvo projektu však môžu deti napĺňať aj ďalej“ hovorí Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Priateľov Zeme-CEPA „Dajme šancu Slnku“. Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, tel.: 0917 517 267, e-mail: klima@priateliazeme.sk

Prišiel k nám Mikuláš

7.12.2009: V piatok 4.12.2009 navštívil našu školu Mikuláš aj s 2 anjelikmi a samizrejme s niekoľkými košmi darčekov.Deti sa na Mikuláša tešili od samého rána. Keď sa ho dočkali, tak mu zaspievali a predviedli krátky kultúrny program.Túto peknú tradíciu môžeme dodržiavať vďaka Rade rodičov a vďaka našim sponzorom.Preto im veľmi pekne ďakujeme, o prežitom šťastí svedčia rozžiarené očká detí a žiakov našej školy.

Týždeň znižovania odpadov

7.12.2009: Priatelia Zeme vyzývajú k činnosti: do Celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadov sa zapája celé Slovensko Každý rok sa v Slovenskej republike vyprodukuje také množstvo komunálneho odpadu, že by zaplnilo 880 futbalových ihrísk do výšky 1 metra. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov bude občanov motivovať k tomu, ako odpadom v prvom rade predchádzať. Dátum 30.11.– 6.12.2009 sa v ďalšom ročníku stane symbolickým týždňom, ktorý upozorní obyvateľov miest i obcí na to, ako byť aktívnym občanom. Katarína Vrábľová tvrdí: ,,Väčšina komunálnych odpadov ktoré na Slovensku produkujeme končí nenávratne na skládke alebo v spaľovni.“ Priatelia Zeme – SPZ preto počas celoslovenského týždňa aktivít pripomínajú základné kroky odpadovej hierarchie, a to 1. Minimalizuj, 2. Opätovne používaj a 3. Recykluj. Pre tých, ktorí nevedia ako na to, ponúkajú desiatky zaujímavých tipov pre zníženie odpadov aj na svojej stránke, www.priateliazeme.sk/spz . Vyše 60 tipov a praktických rád tak môžu využiť nielen jednotlivci, ale i obce, školy a občianske združenia. Zapojiť sa však môžu aj nenáročne: kúpou väčších balení a koncentrátov, uprednostňovaním lokálnych potravín, využívaním oboch strán papiera, nálepkou na schránku ,,Nevhadzujte reklamy“, či požiadaním vlastnej banky o zasielanie elektronických výpisov. Kto má naopak motiváciu urobiť niečo viac, môže v domácnosti zaviesť separovaný zber, postaviť si kompostovisko, požiadať obec o zavedenie separovaného zberu, či obchod o predaj nápojov vo vratných fľašiach. Okrem praktických, tvorivých a osvetových nápadov na aktivity však Priatelia Zeme – SPZ ponúkajú aj informačné materiály, plagáty a kontakty. Záujemcovia si tiež môžu vytlačiť informačnú výstavu, ktorá sa dá prezentovať na Obecnom úrade či v škole. Už teraz je pritom známe, že do týždňa aktivít sa rôznymi spôsobmi zapojí minimálne 90 škôl, 10 obcí, mnohí jednotlivci i občianske združenia. Týždeň aktivít totiž ponúka priestor aj pre tvorivé a netradičné činnosti. Zaujímavosťou je hľadanie najzbytočnejšie zabaleného výrobku, ktorému je potrebné vytvoriť vhodnú alternatívu, či tvorba komiksu v duchu odpadovej hierarchie. Celotýždňové podujatie začalo pondelkovým briefingom pre médiá pred Dómom svätej Alžbety v Košiciach, kde po krátkom stretnutí s novinármi prezentovalo svoju výzvu Slovensku 150 detí z košických škôl, vytvárajúc veľký živý nápis: „TRIEĎME ODPAD“. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú: ,,Podľa Správy o stave životného prostredia sme v roku 2007 vyprodukovali 309 kg komunálnych odpadov na osobu,“ komentuje Katarína Vrábľová, pričom pokračuje: ,,Len 5% z tohto množstva sa zrecyklovalo a ďalších 5% z celkového množstva kompostovalo. Slovensko by pritom mohlo byť schopné zhodnotiť 80% komunálnych odpadov.“ Realizácia Celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadov je umožnená vďaka projektu ,,Triedenie a recyklácia odpadu - súčasť nášho každodenného života“, podporeného Recyklačným fondom a tiež vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií: vrablova@priateliazeme.sk, 0908 656 799
V týždni 30.11.-4.12.sme sa zameriavali na svetu a ktivity s tým súvisiace v oblasti triedenia odpadu. Ako prvé sme znovu obnovili ekohliadky. Vybratí žiaci 4.a3.ročníka kontrolovali správnosť separovasnia odpadov v jednotlivých triedach.Hliadky upozorňovali na nedostatky v separovaní a postartali sa o to, aby sa odpad správne separoval.Naša škola sa môže už dávno popýšiť, že v tejto oblasti nie sme nováčikovia. V škole triedime papier, hliník, sklo, plasty, tetrapaky, malé batérie a bioodpad. OZ Priatelia zeme nám zabezpečili letáčiky, kotré školáci vzali domov a poučili svojich rodičov a starých rodičov, ako správne triediť odpad. Okrem toho sme deťom v škole premietli video o odpadoch a ich správnom tiredení. Veríme,že v škole nadobudnuté zručnosti v oblasti odpadov budú naši žiaci praktizovať aj v celom ich nasledujúcom živote. Myslíme si, že takýto postoj k odpadom je veľmi dôležitý a nevyhnutný ak chceme pomôcť našej krásnej planéte ZEM.

Bábkové divadlo

24.11.2009: Dňa 23.11.2009 sme si objednali bábkové divadlo z Banskej Bystrice. Bolo to divadlo s veľkými bábkami veľmi zaujímavo predvedené jednou tetou herečkou.Bábkové divadlo umožnilo našim deťom preniesť sa do sveta rozprávky a zabávať sa. Predstavenie si pozreli deti MŠ spolu so žiakmi ZŠ.

Jesenné aktivity

16.11.2009: Jeseň je krásna a bohatá. preto si každú jeseň robíme výstavku plodov jesene. To by však bolo málo a preto využívame tvorivosť detí a robíme i spolu s nimi vitamínové bomby z ovocia aj zo zeleniny.Aj v túto jeseň tomu nebolo inak.Výstavku sme využili aj na to, aby sme odmenili deti, ktoré priniesli najväčšie plody jesene. Spolu so žiakmi 4.ročníka sme povážili najväčšie jablko, hrušku, tekvicu, cibuľu, kaleráb,... Odmenili sme aj tie deti, koté priniesi zeleninu, či ovocie veľmi zvláštnych tvarov.Na tejto aktivite sme nie len obdivovali a jedli poldy jesene. My sme sa pritom učili aj správne vážiť, zaznamenávať a vyhodnocovať. Deti ukázali veľký zmysel pre spravodlivosť a tak sme odmenili nie len školákov, ale aj škôlkárov, a jednu p. učiteľku,ktorí sa do našej súťaže zapojili

Z každého rožka troška

30.10.2009: Dňa 16.10.2009 sme spolu s OZ ČIMO zorganizovali posedenie s rodičmi a starými rodičmi. Chceli sme si spoločne pripomenúť Mesiac úcty k starším. Na úvod sme pre hostí pripravili kultúrny program, po ňom nasledovala beseda.Starkí rozprávali , ako sa im žilo, keď boli oni mladí. Potom sme sa rozdelili do skupín a pracovali sme v tvorivých dielňach. Deti si mohli urobiť vrtuľky z papiera, alebo si vyrobiť obrázok pomocou otlačiek zo zemiakov a nakoniec si mohli urobiť vlastný obložený chlebíček a ľubovoľne si ho aj vyzdobiť zeleninou alebo ovocím. Samozrejme, deťom veľmi chutilo. Nezabudli ponúknuť aj našich hostí. Medzitým naši zamestnanci spolu s niektorými rodičmi pripravili pečené zamiaky, zemiakovú babu a vyprážené zamiaky. Všetkosme jedli s polu s kyslou kapustou. Verte, všetkým veľmi chutilo. Zemiakové hody zakončili naše stretnutie, veríme však, že sa takto budeme stretávať v škole aj pri iných našich podujatiach.

Cvičenie rodičov s deťmi

16.10.2009: Týždeň športu sme zakončili už tradične obľúbeným podujatím: Cvičenie rodičov s deťmi. Cvičenia sa zúčastnilo spolu 25 rodín, čo je pozoruhodné. Prišli ockovia, ale´bo mamičky, ktoré boli doma, alebo mali voľno. Na tomto podujatí sme pripravili najskôr aktivitu:Mama, oco, hľadaj ma! Deti neboli teda vo svojich triedach, ale rodičia ich museli podľa inštrukcií na plagáte hľadať. Vstupné inštrukcie podávala p.uč. dreveňáková hneď pri hlavnom vchode.Keď si rodič deti našiel, mohli sa spolu pustiť do jednotlivých vičebných disciplín. Rodičia spolu s deťmi museli absolvovať 4 disciplíny: koník, fúrik, schody a sudy.Po zdolaní každej disciplíny obdržali na stanovišti pečiatku.

Plagát na konferenciu do Kodane

16.10.2009: Týždeň športu sme zakončili už tradične obľúbeným podujatím: Cvičenie rodičov s deťmi. Cvičenia sa zúčastnilo spolu 25 rodín, čo je pozoruhodné. Prišli ockovia, ale´bo mamičky, ktoré boli doma, alebo mali voľno. Na tomto podujatí sme pripravili najskôr aktivitu:Mama, oco, hľadaj ma! Deti neboli teda vo svojich triedach, ale rodičia ich museli podľa inštrukcií na plagáte hľadať. Vstupné inštrukcie podávala p.uč. dreveňáková hneď pri hlavnom vchode.Keď si rodič deti našiel, mohli sa spolu pustiť do jednotlivých vičebných disciplín. Rodičia spolu s deťmi museli absolvovať 4 disciplíny: koník, fúrik, schody a sudy.Po zdolaní každej disciplíny obdržali na stanovišti pečiatku.

Plagát na konferenciu do Kodane

12.10.2009: V projekte zelená míľa sme celkom úspešní, lebo drvivá väčšina našich detí chodí do školy a späť pešo. Požiadali nás, aby sme urobili plagát k projektu Zelená míľa na konferenciu do Kodane. Na výtvarnej výchove sme sa pustili dopráce. Rozdelili sme sa na pracovné tímy a tak pomaly vzniká naša trilógia: Putujeme prírodou.Bude to papierová koláž. uvidíme, ako sa nám to podarí. Môžete si pozrieť, ako sme pracovali na fotoalbume s názvom Plagát do Kodane.

Exkurzia v pekárni u Perichtov

18.9.2009: Na spiatočnej ceste z exkurzie vo Vydrove sme sa na pozvanie p. Perichtovej zastavili v Hronci. Navštívili sme tam súkromnú pekáreň. To bola ale vôňa. Pani Perichtová nás milo privítala a hneď už aj núkala všetky deti svojimi sladkými koláčokmi a tiež aj slanými výrobkami. každý si vybral podľa svojej chute. A veruže nám chutilo. Okrem toho nám ukázala svoju prevádzku, veľký robot na miesenie ceste, plynové pece a potom aj hotové výrobky. Ešte stále máme na jazyku vynikajúcu chuť koláčikov a chutného chlebíka. Ďakujeme p.Perichtová a želáme celej Vašej rodinke, aby sa Vám darilo vo Vašej namáhavej práci, nech ste zdraví a my budeme s láskou na Vás spomínať.

Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

24.9.2009: Dnes sme obdržali technické vybavenie na tento národný projekt. Prihlásili sa do neho kolegyne Mgr.B.Gočalová a Mgr.M.Dreveňáková.Vedenie školy oceňuje rozhodnutie kolegýň pracovať v tomto projekte. Úroveň vyučovania tak opäť pozdvihneme.

Enviroprojekt 2009 Škola v lese, les v škole

18.9.2009: Súčasťou nášho enviroprojektu bola exkurzia do lesa. Vybrali sme sa opäť celá škola do Čierneho Balogu a odtiaľ železničkou do Vydrovskej doliny. Tam sme strávili ekohrami a prechádzkou po lesnom skanzene celý deň. V tento deň sme mali netradičné vyučovanie v lese, učili sme sa hrou a zážitkami.Strávili sme pekný a nezabudnuteľný deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.Exkurziu využijeme po návrate do školy aj na iných vyučovacích predmetoch.

Deň sadenia stromov

21.9.2009: Na Deň sadenia stromov sme sa dohodli s našim školským pedagógom, p.B.Gazdom, že ako správna zelená škola zasadíme v tento deň strom. P.Gazda je zamestnancom TANAP-u, vybral pre nás strom - borovicu limbu. V školskej záhrade máme už veľa stromov, miesto pre nový stromček sa predsa len našiel.Novému stromčeku sme zaželali, aby rástol a aby sa mu v našej záhrade páčilo. Tak ako o ostatné stromy, aj o tento sa budeme s láskou starať.

Plavecký výcvik

24.9.2009: Hneď na začiatku roka sme si chceli predĺžiť prázdniny a preto sme si objednali plavecký výcvik cez Alkvaklub v Nižnej. Plavecký výcvik navštevovala počas 1 týždňa od 7.9. - 11.9. celá naša škla.Plavecký výcvik si zopakujeme ešte koncom júna. už sa na to všetci veľmi tešíme.

Toto je nový školský rok 2009/2010

24.9.2009: Nový školský rok sme začali sv. omšou. potom sme sa s hosťami, rodičmi a žiakmi premiestnili do školy. Spolu sme po krátkom príhovore riaditeľky školy Mgr.O.Nowakovej a zástupcov miestneho OcÚ odštartovali nový školský rok. Spolu sme si vypočuli kultúrny program a potom sa už žiaci rozišli so svojimi triednymi učiteľkami do jednotlivých tried. V triedach sme sa neformálne rozprávali o prežitých prázdninách a prebrali sme si školský poriadok a stanovili sme si pravidlá, ktorými sa budeme počas školského roka riadiť.

Aktualizácia údajov

24.9.2009: Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované