Hlavná stránka
Úvod

Základná škola Čimhová je vidieckou školou integrovanou s MŠ. Má ročníky pre I. stupeň. Sídlime na severe Slovenska v okr. Tvrdošín asi 6 km od Trstenej. V našej blízkosti je Oravská priehrada, Oravice, Juráňová dolina, Roháče, Oravský hrad. Oproti škole sa nachádza kostol sv.Imricha z r. 1738 / národná pamiatka /.
Vznik: 1.9.1990
Sme školou, ktorá veľmi čerpá z prírody, preto sme Zelená škola a Škola v klimatickej aliancii. Vyučovanie zameriavame na kritické myslenie, zážitkové učenie a učenie sa navzájom. V učení vystupuje do popredia žiak, učiteľ je skôr koordinátor. Tento spôsob učenia tak výrazne prispieva k celkovému rozvoju osobností žiakov, rozvoju talentov, ako aj k podpore slabších žiakov. Od ostatných škôl sa líšime tým, že sme škola rodinného typu, ale aj tým, že robíme veľa aktivít pre deti aj rodičov počas školského roka aj počas prázdnin.
Vo vyučovaní uplatňujeme inovatívne prvky:

 • kritické myslenie OZ pre demokratizáciu a vzdelávanie - projekt ORAVA
 • prvky Krok za krokom
 • prvky ITV - projektové vyučovanie
 • prvky IKT - vyučovanie pomocou multimediálnych CD s eBeam tabuľou a dataprojektormi
 •  
 • využitie učebne LEGO DACTA
 • vydáva občasník ČIMO

Ciele:

 • zriadiť na škole regionálny inštitút
 • využívať multimediálnu učebňu vo vyučovaní najmenej 4 hodiny týždenne v každej triede
 •  
 • učiť žiakov schopnostiam a zručnostiam dôležitým pre život
 • využívať dataprojektory a notebooky priamo v tirede
 • používať efektívne metódy v učení sa žiakov
 • podporiť žiakov v tvorivom a kritickom myslení, logickom uvažovaní a ku konštruktívnemu riešeniu problémov

Hodnoty:

 • otvorenosť
 • tolerancia
 • dôvera
 • spolupráca
 • vzájomná úcta
 • profesionalita
 • inovácia

Poslanie školy:

 • učiť a vychovávať v príjemnej atmosfére
 • formovať vrúcny vzťah k svojmu regiónu
 • učiť zdravému spôsobu života
 • šíriť osvetu v obci a šíriť kultúrne tradície
 • pripravovať deti na prechod do ZŠ a žiakov na II. stupeň ZŠ
 • byť otvorenou školou pre všetkých
 • preferovať rovnosť šancí pre všetkých

Vízia školy:

 • zvýšiť počet detí a žiakov
 • dosiahnuť vyššiu úspešnosť v súťažiach
 • zlepšiť svoje postavenie v regióne
 • praktizovať ochranu životného prostredia
 • zlepšiť zručnosti v IKT
 • zapájať sa do projektov a získavania grantov